infibird OÜ


Teenuste nimekiri

InfiBird OÜ teenuseid vajavad ettevõtted, mis tegelevad suure hulga informatsiooniga. Neil esineb probleeme ja raskusi info töötlemisel, haldamisel, süstematiseerimisel, erinevatele osapooltele kättesaadavaks tegemisel jne. Osaliselt puudub ülevaade selle kohta, millist infot iga töötaja/ametikoha esindaja oma töö tegemiseks vajab. Puuduvad selged reeglid informatsiooniga ümber käimiseks ettevõtte sees. Kõiki neid probleeme saab aidata lahendada InfiBird OÜ pakutavate teenustega.

  • Infovajaduse uuringud
  • Ettevõtte teadmusbaasi loomine   
  • Siseveebi korrastamine, vajadusel loomine
  • Andmebaaside korrastamine
  • Ettevõtte sisese raamatukogu loomine ja olemasoleva korrastamine
  • Läbiviidud uuringute tulemusel soovituste-lahenduste juurutamine
  • Projekti jooksul kogutud andmete soovitud kujul esitamine