Milleks koolide ja ettevõtete koostöö?

 

Tuleviku väljakutsetele mõeldes ja selleks valmistudes pööratakse hariduses aina rohkem tähelepanu elulisusele ja praktilisusele, et anda õpilastele realistlik arusaam töömaailmast. Parimate kogemuste ja oskuste saamise eelduseks on eesmärgistatud ja mõtestatud ning ajas sisulisemaks arenev koostöö kooli ning koostööpartneri vahel. Koolide ja ettevõtjate koostöö pakub suurepäraseid võimalusi ettevõtlus- ja karjääriõppe, aga ka teiste ainete õpetamiseks, juhul kui mõlemal poolel on soov ja valmisolek koostööd alustada ning toimivana hoida. Potentsiaalsete koostööpartneritega suheldes ja läbirääkimisi pidades tuleb lisaks koostöö eesmärgile ja sisule hoolikalt ära kaardistada kõigi osapoolte ootused, huvid ja koostöövorm, mis kõike seda arvestades parima tulemuse annab. Kooli ja ettevõtte seatud koostööeesmärgid ning laiem ja pikaajalisem plaan loob süsteemsuse ning on tulemuslikum ka õppetöö seisukohalt ja õpilaste poolt vaadates. Nii saab selgeks, mis on koostöös oluline ja osaliste jaoks vajalik ning kogemusest on võimalik edasi õppida. Rohkem tasub korraldamise ja kontakteerumise ning tegevuste väljamõtlemise vastutust anda noortele, kes oma soove ja vajadusi teavad ning tegevusest õpivad.

 

Koolide ja ettevõtete koostööd võib ellu viia väga mitmel viisil. Järgnevalt on välja toodud mõned võimalikud koostöövormid, mis praktilisel moel õppetööd rikastada võiksid:

 

 • Õppekäik ettevõttesse (nii õpilastega kui ka õpetajate või kooli juhtkonnaga);
 • Koolis esinemine;
 • Huviringi juhendamine;
 • Panustamine õppekava arendamisse;
 • Praktika korraldamine ettevõttes;
 • Projektipõhise õppe ülesanded;
 • Teemapäeva või -nädala korraldamine;
 • Töövarjutamine;
 • Uurimistööde teemad ettevõtetelt;
 • Valikaine loomine ja ühine elluviimine;
 • Erinevatel teemadel õppemängude loomine;
 • Õpilaste ja õpetajate tunnustamine;
 • Ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena;
 • Õpilaste kaasamine ettevõtte toote- või teenuse arendamise protsessi: muudatus- ja arendusettepanekud, uuenduste pakkumine, prototüüpide loomine;
 • Õpilaste poolt ettevõtte kliendiküsitluste, uuringute ja intervjuude läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs;
 • Finantsteemade tutvustamine ettevõtte tegelike maksude, tööjõukulu, eelarvestamise jms näitel;
 • Ettevõtete audiovisuaalsete lahenduste loomine õpilaste poolt;
 • Ettevõtte kodulehe või sotsiaalmeediakonto kujundamine õpilaste poolt;
 • Ettevõtja mentorlus õpilaste individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • Audiovisuaalsete ja virtuaalmaailma võimaluste kasutamine, kombineerimine või vajadusel asendamine kontaktõppega (nt terviseriskist tingituna või ruumipuuduse tõttu).

 

10 soovitust koolidele koostööks ettevõtjatega

 

 1. Me kõik õpime meelsamini siis, kui õppeprotsess on põnev ja kui saame aru, miks midagi on vaja õppida. Selleks, et koolis õpetatav oleks võimalikult elulähedane, on hea kaasata õppeprotsessi ettevõtteid ja teisi kooliväliseid partnereid.
 2. Oluline on püstitada koostööle selge eesmärk ja leida väljund, lähtudes kõigi osaliste huvidest. Ei tasu unustada, et ka ettevõtja peab aru saama, millist eesmärki see koostöö täidab ning millist kasu võiks sellest talle sündida.
 3. Ühekordse koostöö kontaktid ja projektid on hea viis alustamiseks ja katsetamiseks, kuid alati tasub mõelda ka laiemalt ja pikema aja peale. Süsteemsus ja järjepidevus on olulised – nii saab selgeks, mis on koostöös oluline ja osaliste jaoks vajalik.
 4. Järjepidevus ja paindlikkus on tähtsad ka esmaste kontaktide loomisel. Ära piirdu ainult e-kirjadega, alati tasub ka helistada. Kui üks kontakt ütleb ära, ei tasu kohe heituda, vaid otsida uusi võimalusi. Kui väljapakutud koostöövorm või -aeg ei sobi, püüdke leida midagi, mis sobiks.
 5. Hea on kaasata lapsevanemaid ja vilistlasi, kelle seast paljud on ka ise ettevõtjad või töötavad spetsialistidena ettevõtetes. Nende isiklik side kooliga annab kindlasti lisamotivatsiooni koostöö õnnestumiseks.
 6. Mõtle, milliste oskuste arendamisel ja eluliste kogemuste edasiandmisel saaks praktikust partner aidata, et koostöö ei jääks liialt teoreetiliseks. Ettevõtjale annab see võimaluse tutvustada noortele ettevõtte tegevusvaldkonda kui üht võimalikku tulevast karjäärivalikut.
 7. Kavanda õppesse selliseid praktilisi töid, millega õppijad saaksid ettevõttele kasulikud olla. Näiteks sotsiaalmeedialahendused, õpilaste kaasamine toote või teenuse arendusse või uurimistööd ja ettevõtte eluliste probleemide lahendamine.
 8. Tasub mõelda, kas oleks huvi ja võimalusi koostööks näiteks mõne valikaine loomisel, kus tunde annavad hoopis ettevõtete spetsialistid. On mitmeid valdkondi, mis on väga perspektiivikad ja jõudsalt arenevad, kuid kus tööturul on spetsialistide puudus.
 9. Ühekordseid koostööprojekte (nt külalistunnid või õppekäigud) tasub kindlasti siduda ülejäänud õppeprotsessiga ning seejärel saadud õpikogemus õpilastega koos lahti mõtestada. See on oluline vältimaks lihtsalt meelelahutuslikke ettevõtmisi, mille tulemusel ei saa projekti kasust aru ei ettevõtja ega ka õpilased.
 10. Kaasa tegevuste plaanimisel ja elluviimisel õpilasi ning anna neile rohkem vastutust. Küsi, mis ja kes neid päriselt huvitab! Ka ettevõtjaid võib motiveerida see, kui õpilased annavad ausat tagasisidet ja värsket vaadet ettevõtte tegevustele.

 

5 põhjust ettevõtetele, miks panustada haridusse

 

 1. Võimalus tutvustada noortele ettevõtte tegevusvaldkonda kui üht võimalikku tulevast karjäärivalikut. Huvi tekitamine ettevõtte tegevusvaldkonna vastu on vajalik ja oluline kõigis kooliastmetes, eriti põhikoolis ja gümnaasiumis, ning parim viis selleks on koolide ja ettevõtete koostöö.
 2. Noortele jäävad võimalike tööandjatena silma ettevõtted, kes on ka väljaspool enda tegutsemisvaldkonda avatud, aktiivsed ja sotsiaalse vastutustundega. Kui noored ei ole sinu ettevõttest midagi kuulnud, siis nad ei oska seda kaaluda kui üht võimalikku tööandjat tulevikus.
 3. Õpilased annavad ausat tagasisidet ja värsket vaadet ettevõtte tegevustele. Nooremal põlvkonnal võib olla täiesti teistsugune ja värskendav vaatenurk ettevõtte tegevustele ja tööprotsessidele.
 4. Õpetades õpib alati ka ise midagi. Tutvustades oma igapäevatööd õpilastele, tuleb see esmalt iseenda jaoks põhjalikult lahti mõtestada. Heaks väljakutseks on ka selle kõige esitamine võimalikult huvitaval ja praktilisel moel.
 5. Hea tunne, et oled midagi kasulikku ära teinud. Ettevõtete ja koolide koostöö pakub suurepäraseid võimalusi mistahes teema või aine õpetamiseks eluliste näidete vahendusel. Seeläbi oskavad õpilased õpitud teooriat päriseluga paremini seostada, mõista erinevaid ameteid ja tööülesandeid ning ettevõtluskeskkonda. Oma panuse saab nõnda anda nii hariduse kui ka ettevõtluse arengusse.

 

 

Kasutatud materjal, millest saad inspireerivaid edulugusid erinevatest projekti koostöövormidest lähemalt lugeda siin (kopeeri link oma veebibrauseri aadressiribale):

https://ettevotlusope.edu.ee/wp-content/uploads/2021/01/Ettevotete-koolide_praktikate_kogumik_II_2020.pdf

 

en_GBEnglish